Garden

Botanical gardens of the University of Basel

Botanischer Garten der Universität Basel,  Schönbeinstrasse 6,  4056 Basel
Official content of Basel Zentrum

Description