Autres événements

Leben und arbeiten im Haus zum Kirschgarten – Das Stadtpalais aus zwei Perspektiven

Historisches Museum Basel: Haus zum Kirschgarten
Elisabethenstrasse  27,  4051 Basel

Détails de l'évènement

    Tous droits réservés