Special museum

HMB - Museum für Pferdestärken / Merian Gärten

HMB - Das virtuelle Museum für Pferdestärken,  4001 Basel
Open 24 hours
Official content of Basel Zentrum

Description